David Hanuš 5.3.2021 - David Hanuš

Ošetřovatel - informace o odborném výcviku a odborné praxi

Odborný výcvik

Výuka předmětu odborný výcvik je zařazena do 1. ročníku v rozsahu 5 hodin týdně (výuka probíhá v odborné učebně ve škole a její součástí jsou i exkurze), do 2. ročníku v rozsahu 11 hodin týdně a do 3. ročníku v rozsahu 19 hodin týdně. Žáci z tohoto předmětu skládají závěrečnou zkoušku.

 

Odborný výcvik se uskutečňuje na smluvním základě mezi školou a pracovištěm. Smlouva stanoví podmínky a rozsah odborné praxe. Před nástupem na ošetřovatelskou jednotku jsou žáci proškoleni v BOZP, PO a poučeni o zachování profesní mlčenlivosti.

 

Výuka má charakter vyučovací hodiny v klinických podmínkách se stanoveným cílem, obsahem, metodikou a organizací. Probíhá skupinově a individuálně pod vedením odborné učitelky. Při výuce je nezbytné spolupracovat s personálem zdravotnického zařízení.

 

Součástí výuky je odborná praxe a dále to mohou být i exkurze na pracoviště poskytující primární, sekundární, terciální péči, do zařízení sociální péče a služeb, domovů pro seniory.

 

Školní pracoviště: Oblastní nemocnice Náchod, ústavy sociální péče, domovy důchodců.

 

 

Odborná praxe

 

Je organizována na konci 2. ročníku, obvykle na přelomu května a června, v rozsahu čtyř týdnů, tj. 20 pracovních dnů a dva týdny, tj. 10 pracovních dnů ve druhém pololetí 3. ročníku. Uskutečňuje se na základě smluvního vztahu se zdravotnickým nebo sociálním zařízením, který stanovuje podmínky, obsah a rozsah odborné praxe. Součástí smlouvy je stanovení podmínek o poučení žáků o BOZP a odpovědnosti žáků a školy vůči zdravotnickému a sociálnímu zařízení.

 

Během odborné praxe se žáci naučí aplikovat dosavadní získané odborné kompetence do praxe, jsou zařazeni do týmu zdravotnických pracovníků. Odborná praxe významně přispívá k přípravě žáků pro výkon povolání ošetřovatele v provozních podmínkách zdravotnického a sociálního zařízení.

 

V průběhu odborné praxe si žáci prohlubují znalosti ve zdravotnickém prostředí a specifika pro poskytování ošetřovatelské péče, učí se používat odbornou terminologii, ošetřují pacienty v rozsahu svých kompetencí, jsou schopni analyzovat měnící se zdravotní stav pacientů, naučí se pracovat v týmu pod odborným dohledem a přímým vedením. Odborná praxe přispívá k rozvoji komunikativních dovedností, zodpovědnosti za vykonané úkoly a svěřené pacienty, dovednosti řešit problémy a pracovat s informacemi.

 

Odborná praxe je vykonávána zejména na pracovištích interního a chirurgického charakteru a v zařízeních sociální péče. O průběhu odborné praxe si žáci vedou záznam do deníků praxe. Součástí hodnocení je evaluační záznam staniční sestry daného pracoviště. Hodnocení se započítává do klasifikace z předmětu odborný výcvik.

 

Odborná praxe probíhá pod vedením staniční sestry, případně pověřené osoby, se kterou je odborná učitelka v každodenním kontaktu v rámci supervize. Podle rozpracovaného harmonogramu žáci pracují po dobu pěti pracovních dnů, a to v ranní nebo odpolední směně. Každá směna trvá 6 hodin. Délka vyučovací hodiny je 60 minut. Konkrétní rozpis žáků a směn ve formě tabulky, včetně rozpisu výkonů předá odborná učitelka na jednotlivá oddělení před začátkem odborné praxe. V průběhu odborné praxe si vedou žáci písemný záznam v denících praxe.