David Hanuš 5.3.2021 - David Hanuš

Praktická sestra - informace o praxích

Výuka předmětu Ošetřování nemocných je organizována v přirozených podmínkách zdravotnických zařízení a je zařazena do 3. ročníku a do 4. ročníku. Žáci jsou rozděleni do skupin dle jednotlivých klinických pracovišť. V rámci skupin dochází podle rozpisu na externí pracoviště, kde pracují pod vedením sestry a lékaře.

 

Výuka předmětu Ošetřování nemocných se uskutečňuje na smluvním základě mezi školou a pracovištěm. Smlouva stanoví podmínky a rozsah učební praxe. Před nástupem na ošetřovatelskou jednotku jsou žáci proškoleni v BOZP, PO a poučeni o zachování profesní mlčenlivosti.

 

Výuka má charakter vyučovací hodiny v klinických podmínkách se stanoveným cílem, obsahem, metodikou a organizací. Probíhá skupinově a individuálně pod vedením odborné učitelky. Při výuce je nezbytné spolupracovat s personálem zdravotnického zařízení.

 

Součástí výuky je odborná praxe a dále to mohou být i exkurze na pracoviště poskytující primární, sekundární, terciální péči, do zařízení sociální péče a služeb, domovů pro seniory.

 

Školní pracoviště: Oblastní nemocnice Náchod, ústavy sociální péče, domovy důchodců.

 

V rámci předmětu Ošetřování nemocných jsou zařazeny dva typy praxí:

1/ učební praxe

2/ odborná praxe

Učební praxe je zařazena do 3. a 4. ročníku. Ve 3. ročníku mají žáci 13 hodin týdně a ve 4. ročníku 16 hodin týdně praktického vyučování – učební praxe. Tuto praxi vedou odborní učitelé způsobilí k výkonu povolání všeobecné sestry a zároveň k vedení odborného praktického vyučování žáků středních škol podle platných právních předpisů.

Výuka probíhá na smluvních školních pracovištích zdravotnických zařízení. Seznam školních pracovišť je součástí dohody mezi ředitelstvím školy a vedením zdravotnických zařízení. Náplň výuky praktického předmětu Ošetřování nemocných je dána učební osnovou předmětu. Stanovení konkrétních školních pracovišť je v kompetenci ředitele školy a vychází z nabídky zdravotnických zařízení v regionu.

 

Odborná praxe navazuje na učební praxi (probíhá jako souvislá 4 týdny ve 3. ročníku a 2 týdny ve 4. ročníku, tedy celkem 6 týdnů – 30 dnů po 8 hodinách). Odbornou praxi mohou žáci vykonávat ve zdravotnických zařízeních v místě bydliště.

Po ukončení Odborné praxe je proveden rozbor výsledků žáků odbornou učitelkou, která má k dispozici výstupní hodnocení každého žáka staniční sestrou a samostatně vypracované ošetřovatelské dokumentace žáků. Samozřejmostí je sebereflexe žáků. Hodnocení Odborné praxe je součástí hodnocení předmětu Ošetřování nemocných.

 

 

Odborná praxe

 

Ve 3. ročníku žáci absolvují odbornou praxi ve čtyřtýdenním bloku, pracují na směny (ranní a odpolední) 7 hodin denně (60minut) dle vypracovaných rozpisů. Hodnocení průběhu odborné praxe je součástí známky z předmětu Ošetřování nemocných

Uskutečňuje se na základě smluvního vztahu se zdravotnickým nebo sociálním zařízením, který stanovuje podmínky, obsah a rozsah odborné praxe. Součástí smlouvy je stanovení podmínek o poučení žáků o BOZP a odpovědnosti žáků a školy vůči zdravotnickému a sociálnímu zařízení.

 

Během odborné praxe se žáci naučí aplikovat dosavadní získané odborné kompetence do praxe, jsou zařazeni do týmu zdravotnických pracovníků. Odborná praxe významně přispívá k přípravě žáků pro výkon povolání ZA/PS v provozních podmínkách zdravotnického a sociálního zařízení.

 

V průběhu odborné praxe si žáci prohlubují znalosti ve zdravotnickém prostředí a specifika pro poskytování ošetřovatelské péče, učí se používat odbornou terminologii, ošetřují pacienty v rozsahu svých kompetencí, jsou schopni analyzovat měnící se zdravotní stav pacientů, naučí se pracovat v týmu pod odborným dohledem a přímým vedením. Odborná praxe přispívá k rozvoji komunikativních dovedností, zodpovědnosti za vykonané úkoly a svěřené pacienty, dovednosti řešit problémy a pracovat s informacemi.

 

Odborná praxe je vykonávána zejména na pracovištích interního a chirurgického charakteru a v zařízeních sociální péče. O průběhu odborné praxe si žáci vedou záznam do deníků praxe. Součástí hodnocení je evaluační záznam staniční sestry daného pracoviště.

Odborná praxe probíhá pod vedením odborné učitelky, staniční sestry, případně pověřené osoby, se kterou je odborná učitelka v každodenním kontaktu v rámci supervize.

 

Součástí výuky mohou být i exkurze na pracoviště poskytující primární, sekundární a terciární péči, do zařízení sociální péče a služeb, domovů pro seniory. Školní pracoviště jsou interní, chirurgické, dětské, gynekologicko-porodnické. Výuka je rozčleněna do týdnů, první týden je věnován přípravě na předmět ošetřování nemocných (učební praxi). Příprava zahrnuje proškolení žáků o BOZP a PO, zachování mlčenlivosti, příprava deníku, rozdělení žáků do skupin, přidělení pracovního oděvu, charakteristika pracovních činností na jednotlivých odděleních.