David Hanuš 5.3.2021 - David Hanuš

Sociální činnost - informace o praxích

Sociální činnost má v ŠVP zařazeny dva typy praxí:

1/ učební praxe

2/ odborná praxe

Učební praxe je zařazena do 3. a 4. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku mají žáci 6 hodin denně 1x za 14 dní.

Výuka probíhá na smluvních pracovištích školních, sociálních a zdravotnických zařízení. Seznam jednotlivých školních pracovišť je součástí dohody mezi ředitelstvím školy a vedením zařízení. Stanovení konkrétních školních pracovišť je v kompetenci ředitele školy a vychází z nabídky zařízení v regionu.

 

Odborná praxe navazuje na učební praxi (probíhá jako souvislá 4 týdny ve 3. ročníku a 4 týdny ve 4. ročníku, tedy celkem 8 týdnů – 40 dnů po 6 hodinách). Odbornou praxi mohou žáci vykonávat v zařízeních v místě bydliště.

Po ukončení Odborné praxe je proveden rozbor výsledků žáků vedoucí učitelkou praxí, která má k dispozici výstupní hodnocení každého žáka z jeho pracoviště a samostatně vypracovaný deník praxí žáky. Samozřejmostí je sebereflexe žáků.

Organizace a hodnocení

Praxe probíhá v nejrůznějších státních, církevních, soukromých aj. zařízeních, je organizována v souladu s právními předpisy (MŠMT, vnitřními předpisy organizace, kde žáci praktikují) a na základě písemné dohody mezi školou, pracovištěm a žákem. Praxi žáků řídí školou pověřený učitel a pracovník dané organizace. Před zahájením praxe jsou žáci seznámeni s pracovními povinnostmi, bezpečností práce, organizací praxe a zásadami chování na pracovišti.

Učební praxe probíhá na pracovištích vybraných školou pod vedením učitele praxí. Podkladem pro hodnocení jsou záznamy v deníku praxe, který je součástí portfolia žáka. Všechny výstupy z praxe žák zpracovává podle stanovených pokynů. Veškeré doklady vlastní iniciativy (zápisy o prováděných výkonech, potvrzené postupy, výsledky a díla klientů) si žák zakládá do portfolia. Žák je zároveň hodnocen pověřeným pracovníkem organizace na předepsaném formuláři vypracovaném školou.

 

Vyučující praxe kontroluje (telefonicky, přímou návštěvou, vedeným rozhovorem se žákem) docházku žáka na pracovišti učební a odborné praxe a hodnotí praxi na podkladě portfolia žáka.

Portfolio předkládá žák u praktické maturitní zkoušky jako doklad splnění požadavků školy v oblasti Praxe. Učební a odborná praxe je hodnocena známkou na vysvědčení v předmětu PRAXE.

Povinností žáka je 100% účast na učebních a odborných praxích. Výjimku tvoří exkurze v rámci učební praxe, v případě nepřítomnosti na exkurzi je žák povinen doplnit si zápis z exkurze od spolužáků.

 

Vybraná pracoviště pro praxi

Státní, církevní a soukromá zařízení sociální péče pro děti, mládež a dospělé se sociálním nebo zdravotním handicapem, zařízení poskytující sociální služby seniorům, lidem s postižením a dalším jednotlivcům a skupinám sociálně potřebných občanů, dále školská zařízení, domovy pro handicapované, denní stacionáře apod.

V zaměření sociální vychovatelství se žáci učí vykonávat pod odborným vedením činnosti pedagogické péče o děti bez handicapu i o děti se sociálním nebo zdravotním handicapem. Mezi vybraná pracoviště škola zařazuje i mateřské školy a mateřská centra.